مسجد دانشكده الاهيات تركيه

مسجد دانشكده الاهيات تركيه در شهر مارمارا 
تمام جزييات به كار رفته در مسجد و گنبد مربوط به معمارى دوران سلجوقى و عثمانى مى باشد .
اين مسجد در سال ٢٠١٢ توسط گروه معمارى Hassa و معمارى بنام hilmi şenlap طراحى شده است .
امروزه ساخت مساجد با طراحى مدرن و با استفاده از تكنيك ها و متريال هاى مدرن رو به افزايش است.
شما به عنوان معمار ، طراحى مساجد مدرن را چگونه ارزيابى مى كنيد 

دیدگاهتان را بنویسید